Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.gajowiec.pl (Sklep)

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest firma Hikari Fizjoterapia Robert Bartłomiej Gajowiec z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Linneusza 8/24, 03-489 Warszawa, posiadająca nr NIP: 1230325290, REGON: 014979527.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 I. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia w liczbie mnogiej jako STRONY rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie.
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt. 9 w dziale II. POSTANOWIENIA OGÓLNE formy składania zamówień na odległość.
 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego.
 6. REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego.
 7. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.gajowiec.pl
 8. SPRZEDAWCA – firma Hikari Fizjoterapia Robert Bartłomiej Gajowiec z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Linneusza 8/24, 03-489 Warszawa, posiadająca nr NIP: 1230325290, REGON: 014979527.
 9. USŁUGODAWCA – firma Hikari Fizjoterapia Robert Bartłomiej Gajowiec z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Linneusza 8/24, 03-489 Warszawa, posiadająca nr NIP: 1230325290, REGON: 014979527.
 10. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna i/lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem sklep.gajowiec.pl oraz telefonicznie lub mailowo.
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.gajowiec.pl, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem sklep.gajowiec.pl oraz telefonicznie lub mailowo a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie, jak Konto, składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia lub korzystająca z subskrypcji Newslettera.
 14. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.gajowiec.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 15. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 16. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.sklep.gajowiec.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
 17. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym sklep.gajowiec.pl
 18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w miejscu odbioru osobistego.
 19. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.gajowiec.pl
 20. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących własnej działalności, produktów i usług.
 21. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie, niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
 22. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie, niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
 23. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.
 24. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 25. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.
 26. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.
 27. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.
 28. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego.
 29. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
 30. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
 31. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
 32. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, a także przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 33. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
 34. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
 35. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.gajowiec.pl prowadzony jest przez firmę Hikari Fizjoterapia Robert Bartłomiej Gajowiec, o której szczegółowe informacje przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie sklep.gajowiec.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 8. Ceny podane na stronie Sklepu sklep.gajowiec.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową sklep.gajowiec.pl
 10. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, dotyczącymi możliwości korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 11. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.gajowiec.pl jest sprzedaż detaliczna sprzętu rehabilitacyjnego, książek, oraz innych preparatów i produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 • mediację
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

III. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Produkty widocznie na stronie Sklepu podlegają aktualizacji dostępności.
 4. Ilość produktów przewidzianych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty.
 5. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie sklep.gajowiec.pl Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia bez rejestracji Kupujący zobowiązuje się do jednorazowego podania danych koniecznych do realizacji zakupu, takich jak:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Dane adresowe do wysyłki,
 • E-mail,
 • Telefon,
 • Dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz nazwę i adres rejestrowy firmy.
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 2. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 3. Aby wprowadzić zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty, a następnie określić sposób dostawy i potwierdzić wybór przez przycisk „przejdź do kasy”, gdzie następuje przejście do szczegółów dostawy i płatności.
 4. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta jednorazowo podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu może wskazać również np. inny adres dostawy.
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, podaniu danych do wysyłki i wyborze sposobu dostawy, Kupującemu ukazuje się pełna, zweryfikowana pod kątem danych dostawy kwota płatności oraz opcja wyboru metody płatności.
 7. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „kupuję i płacę”, co stanowi potwierdzenie zamówienia.
 8. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
 9. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego jako formy realizacji Zamówienia, Zamówienie złożone przez stronę internetową sklep.gajowiec.pl jest rezerwacją, a Umowa zostaje zawarta z chwilą odebrania towaru przez Kupującego w Sklepie stacjonarnym.
 10. Kupujący może dokonać e-mailem zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono jeszcze wysłane.
 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego lub będzie oczekiwał na odbiór zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 12. Wysyłka towaru dostępnego w magazynie następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. Wysyłka towarów oznaczonych jako „na zamówienie” każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Kupującym.
 13. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy z odbiorem osobistym zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest moment odebrania przez Kupującego produktu.

 

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym sklep.gajowiec.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 • E-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło
 1. Po ustaleniu hasła Użytkownik definiuje dane adresowe wypełniając odpowiednio pola:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Telefon
 • Dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz Nazwę Firmy
 • Opcjonalnie można również wprowadzić inne dane do wysyłki.
 1. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia realizowane są zgodnie z opisem widniejącym przy danym produkcie na stronie internetowej Sklepu sklep.gajowiec.pl
 2. Każdy produkt w swoim opisie ma informacje o terminie dostępności i czas ten może się różnić.
 3. W przypadku składania zamówienia na kilka produktów – w łącznym zamówieniu – czas realizacji następuje po skompletowaniu całości zamówienia. Oznacza to, że czasem realizacji zamówienia będzie stawał się czas konieczny, do pozyskania produktu z najdłuższym terminem w opisie.
 4. Kupujący może ustalić ze Sprzedającym odmienne zasady realizacji zamówienia.
 5. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
 6. Wszelkie pytania czy wątpliwości prosimy kierować do obsługi Sklepu na wskazany adres e-mail: gabinet@gajowiec.pl lub pod numerem telefonu: +48 602 786 988.

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Sklep w każdym etapie realizacji zamówienia dba o komfort i wygodę Kupującego. W celu usprawniania realizacji zamówienia, Sklep może kontaktować się z Kupującym, celem ustalenia istotnych szczegółów dostaw i płatności.
 2. Powyższy punkt nie ogranicza ani też nie szkodzi Kupującemu. Wszelkie rozmowy prowadzone przez Sklep z Kupującym są prowadzone w celu osiągnięcia najwyższego zadowolenia Kupującego.
 3. Wskazane powyżej założenia odnoszą się w szczególności do działu III. Zamówienia.
 4. Sklep stoi na straży satysfakcjonujących i bezpiecznych zakupów, zgodnie z pkt. 3 zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zakupów.
 5. W sytuacji zakupu produktów na zamówienie, Sklep może proponować Kupującemu indywidualne podejście do złożonego zamówienia i wraz z Kupującym ustalić najlepszą formę wysyłki i płatności.
 6. Sklep jest otwarty na wszelkie sugestie i uwagi, mogące usprawnić działanie Sklepu oraz realizację zamówień.
 7. Wszystkie ceny widniejące przy produktach są cenami produktu, do których będą doliczane ceny dostawy. Oznacza to, że w większości przypadków ostateczną ceną zakupu jest suma ceny produktu i ceny jego dostawy do Kupującego.
 8. Kupującego prosi się, aby niezależnie od etapu realizacji Zamówienia kontaktował się ze Sklepem, jeżeli pojawią się u niego dodatkowe pytania lub zmiany.
 9. Zdjęcia widniejące na stronie Sklepu sklep.gajowiec.pl są zdjęciami własnymi lub pochodzą od producentów. Kupujący w miarę możliwości proszony jest o każdorazowy kontakt ze Sklepem, gdy pojawią się u niego jakiekolwiek wątpliwości lub pytania co do właściwości produktu, określonych na zdjęciach.

 

VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 3. przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia dokonana dla Hikari Fizjoterapia Robert Bartłomiej Gajowiec, ul. Linneusza 8/24, 03-489 Warszawa, na konto nr: 07 1160 2202 0000 0004 6868 7412 w Millennium Banku; określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego
 4. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
 5. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 

VIII. REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego spośród dostępnych u Sprzedawcy możliwości dostawy lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 7. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez następujące formy: paczkomaty InPost,  przesyłka kurierska, Poczta Polska.
 8. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru.
 9. Zgodnie z pkt 14, działu III. Zamówienia umowa zostaje zawarta w momencie osobistego odebrania towaru przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną.
 10. Umowa zawarta w sposób określony w pkt. 9, działu VIII. Realizacja dostawy nie jest umową zawartą na odległość, a złożone zamówienie jest rezerwacją towaru.
 11. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 602 786 988 lub mailowo na adres: gabinet@gajowiec.pl
 12. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 602 786 988 lub mailowo na adres: gabinet@gajowiec.pl

 

IX. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
 6. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 7. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 8. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 9. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 10. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 11. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
 12. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać,
 13. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta,
 14. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 15. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 16. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia produktu do Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 17. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 18. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 19. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 20. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 21. żądać usunięcia wady.
 22. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 23. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 24. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 25. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 26. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a) lub b) może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 27. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 28. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 29. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 30. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 31. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 32. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 33. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 34. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 35. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 36. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 37. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 38. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 39. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

 

X. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.gajowiec.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale IX. Reklamacja – Rękojmia.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gabinet@gajowiec.pl bądź też listownie na adres: Hikari Fizjoterapia, ul. Kogucia 34, 02-888 Warszawa (adres korespondencyjny).
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu dostępnym na stronie sklep.gajowiec.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy wskutek korzystania z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykłe użytkowanie produktu, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności lub charakteru produktu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez Konsumenta produktu, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem, że:
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 11. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
 13. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 16. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
 17. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta;
 18. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 19. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 20. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 21. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 22. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 23. zawartej na drodze aukcji publicznej.

 

XII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.gajowiec.pl następujące Usługi Elektroniczne:
 2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,
 3. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz,
 4. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 5. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 7. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 9. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep.gajowiec.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres adres e-mail: gabinet@gajowiec.pl bądź też listownie na adres: Hikari Fizjoterapia, ul. Kogucia 34, 02-888 Warszawa (adres korespondencyjny).
 10. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
 11. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres adres e-mail: gabinet@gajowiec.pl bądź też listownie na adres: Hikari Fizjoterapia, ul. Kogucia 34, 02-888 Warszawa (adres korespondencyjny).
 12. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 13. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 14. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później, niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 • telefonicznie: +48 602 786 988
 • pisemnie na adres e-mail: gabinet@gajowiec.pl
 • formularzem kontaktowym
 • pisemnie na adres: Hikari Fizjoterapia, ul. Kogucia 34, 02-888 Warszawa (adres korespondencyjny).
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego sklep.gajowiec.pl
 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Nazwa Sklepu internetowego sklep.gajowiec.pl, adres pod którym jest dostępny: www.sklep.gajowiec.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku.